Temat: Likwidacja spółek prawa handlowego
Wszystkie działania związane z otwarciem likwidacji należy zgłaszać do rejestru. Do obowiązków likwidatorów należą: zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypłacenie zobowiązań i upłynnienie majatku spółki. Na zakończenie likwidacji likwidatorzy muszą sporządzić bilans zamknięcia. Likwidatorzy mają obowiązek, po zakończeniu likwidacji, zgłosić wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie spółki z rejestru. Z chwilą wykreślenia spółka przestaje istnieć. Modyfikacja przy spółce komadytowo-akcyjnej polega na...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1339Temat: Mam dość ... przynajmniej dzisiejszego dnia.
był zły bo zgłoszenie wróciło z sądu do poprawy. Chcę wyjechać gdzieś daleko stąd i nie myśleć o tym wszystkim i zapomnieć, że jest czasem takie k.... życie jak dziś.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=24681


Temat: sklep komputerowy ARCHE Robert Kasik OSZUSTWO
ja mam pytanie czy "Roszczenia finansowe do "Arche Robert Kasik" należy zgłaszać do Sędziego Komisarza w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze" trzeba zgłaszać osobiście w zielonej górze ?? czy mozna np poleconym wysłać na adres sondu. pisał ktoś już to roszczenie?? może mi ktoś przetłumaczyć te pkt na bardziej zrozumiałe?? 2) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej; 3) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; 4) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona; 5) zabezpieczenie związane z wierzytelnością oraz sumę zabezpieczenia; 6) w razie zgłoszeniawierzytelności, w stosunku do której upadły nie...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=119472


Temat: Zebranie mieszkańców i wierzycieli osiedla Zielona Dolina
kwoty które umieściliście na zgłoszeniuwierzytelności. Jeżeli ktoś chce pismo drogą elektroniczną napiszcie do mnie maila , tylko nie na ostatnią chwilę bo ja też pracuję i mogę nie mieć dostępu...
Źródło: zielonadolina.fora.pl/a/a,126.html


Temat: PTC byłaby warta o 9,5 mld zł więcej?
Wierzytelności o łącznej wartości ponad 14,15 mld zł wobec Elektrimu zgłosił w warszawskim sądzie T-Mobile Deutschland, jedna ze stron sporu o Erę. To najprawdopodobniej największa pozycja na liście zgłoszeń, która liczy w sumie ponad 200 punktów i czeka na weryfikację przez nadzorcę sądowego, a potem sędziego komisarza. Nadal nie wiadomo bowiem, które zgłoszenia zostaną ostatecznie objęte postępowaniem upadłościowym oraz ewentualnym układem. Wartość zgłoszonej przez niemiecką firmę wierzytelności jest gigantyczna nawet w zestawieniu z żądaniami obligatariuszy (około 3 mld zł) i Elektrimu Telekomunikacji, kontrolowanego przez francuski koncern Vivendi (8,79 mld zł). Niemcy zsumowali roszczenia...
Źródło: sonyerix.com/viewtopic.php?t=7817


Temat: postępowanie przeciwegzekucyjne
roku wykupiła ją kolejna firma windykacyjna i złożyła do sądu wniosek o wydanie nakazu zapłaty. Okazało się że jedyna korespondencja w tej sprawie została wysłana nawet nie na adres zameldowania ale adres gdzie wynajmowałem mieszkanie lata temu. Nie miałem więc wiedzy o sprawie i nie mogłem zgłosić przedawnienia. Dowiedziałem się że mogę złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu i złożyć...
Źródło: darmoweprawo.pl/viewtopic.php?t=361


Temat: Co się stanie z długami, które nie zostaną spłacone po ogłoszeniu upadłości???
upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, to spienięża się go i dzieli między wierzycielami, jeżeli cały majątek zostanie rozdysponowany- postępowanie upadłościowe będzie zakończone. Sąd na wniosek upadłego może orzec o umorzeniu w ... postępowaniu upadłościowym. Sąd bierze pod uwagę również możliwości zarobkowe upadłego, wysokości wierzytelności jak i realność ich zaspokajania w przyszłości. Długi nie zostaną umorzone jeżeli w stosunku do upadłego w ostatnich 10 latach została ogłoszona upadłość albo odmówiono wszczęcia postępowania upadłościowego z powodu braku majątku na zaspokojenie kosztów postępowania. Umorzeniu podlegają: - wierzytelności umieszczone na liście wierzytelności, - wierzytelności, które wierzyciele mogli zgłosić...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1036


Temat: Art 1036 Kpc i inne czyli windykują naszego dłużnika!
nieruchomości. W cytowanym już orzeczeniu Sąd Najwyższy podkreśla, że: Przepisy art. 1036 k.p.c. w części dotyczącej praw stwierdzonych w opisie i oszacowaniu pozostają w ścisłym związku z dyspozycją art. 1025 § ... podlegają uwzględnieniu stwierdzone w opisie i oszacowaniu wierzytelności zabezpieczone zarówno hipotekę zwykłą, jak i hipoteką kaucyjną. W dalszej części uzasadnienia czytamy, że: …w wypadku hipoteki zwykłej wierzytelność określona w prawomocnym planie ... k.p.c.). W związku z takim rozróżnieniem, co do skutków zabezpieczenia hipoteką kaucyjną, trzeba uznać, że sąd nie wypłaci nam kwot uzyskanych z egzekucji, dopóki należności z tytułu kredyt będą niewymagalne. Mniemam...
Źródło: aplikantradcowskilublin.fora.pl/a/a,16.html


Temat: Operatorzy zatrzymują na siłę abonentów
że wierzyciel ma obowiązek zaznaczyć to w formularzu zgłoszenia. Inaczej system nie zarejestruje dłużnika. Dłużnik może protestować Dłużnik może kwestionować wpis. Aby zastrzeżenie było skuteczne, musi zgłosić je wierzycielowi pisemnie. - ... stanowisko, że umieszczenie na liście dłużników jest słuszne, to proponujemy wtedy, aby strony rozstrzygnęły spór w sądzie, jako że jest to kompetencja zastrzeżona właśnie dla sądów. Rzeczpospolita
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=5444


Temat: Zebranie GR nr 2 _ 20.05.2010
Na zebraniu było ok. 60 osób, przynajmniej na początku Pod koniec coś ok. 44 osób bo tyle głosowało. Nie było zmiany porządku obrad bo zgłoszenie wniosku o zmianę nie było precyzyjne ... jakąś teorie spiskową przeciwko SM . Sądy się mylą , egzekucja była nieprawidłowa bo myśleli że wskażą majątek do egzekucji a było inaczej bo komornik nieprawnie zajął wszystkie konta (i miał prawo !). Firma X kupiła wierzytelność od Banku w sposób nieprawidłowy. To problemy formalne. Chyba wszyscy się sprzysięgli przeciwko naszej SM. Ale Zarząd wie ile tu jest nieprawidłowości i się temu...
Źródło: przymetrze.fora.pl/a/a,220.html


Temat: weksel
piśmie tym powinien wskazać czy zaskarża nakaz w całości czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór (tj. dotyczące złego obliczenia przez powoda wartości przedmiotu sporu, zapisu na sąd polubowny, niewłaściwości sądu dającej się usunąć za pomocą umowy stron lub umowy derogacyjnej, czyli wyłączającej jurysdykcję sądów polskich), pozostałe zarzuty przeciw żądaniu pozwu oraz okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie. Można też przedstawić wierzytelności do potrącenia, jeżeli one również spełniają przesłanki wydania nakazu. Zarzuty wniesione po terminie lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również te, których braków pozwany nie usunął w terminie, zostają przez sąd odrzucone. Rozprawa W razie prawidłowego wniesienia zarzutów przewodniczący zarządza doręczenie ich powodowi i wyznacza rozprawę. Powód może powołać nowe fakty ... rozpoznawane tylko wtedy, gdy strona wykaże, że nie mogła z nich skorzystać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później. Wyrok W wydanym po przeprowadzeniu rozprawy wyroku sąd może: orzec utrzymanie ... przez sąd rejonowy w składzie jednego sędziego. Podstawy Sąd wydaje wyrok nakazowy przy łącznym spełnieniu następujących warunków: okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości w świetle zebranych dowodów, oskarżony pozostaje ... nakazowym sąd może orzec karę grzywny do 100 stawek dziennych lub do 200.000 zł. Ograniczenie to dotyczy także rozmiaru kary łącznej. Oskarżonemu można również wymierzyć środek karny, a także poprzestać na orzeczeniu tylko tego środka. Wyrok nakazowy podlega doręczeniu z urzędu oskarżonemu, obrońcy i oskarżycielowi. Sprzeciw Oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia do sądu sprzeciwu w terminie 7 dni od daty doręczenia...
Źródło: darmoweprawo.pl/viewtopic.php?t=389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  zgłoszenie wierzytelności do sądu
Leśnik Kobiór